Pumper til rett pris og rett tid.
Garantihåndtering

Garanti
E.M.S. garanti dekker inntil 5 års normal drift og ved
eventuell garantisak blir løst raskt og enkelt. Vår
garanti strekker seg langt utover det som er vanlig
for bransjen. Vi slipper ingen garantisak før både vår
forhandler og hans kunde er fornøyd.
Om en pumpe havererer i løpet av garantitiden byttes
den ut omgående. Kundens ubehag skal begrenses
så mye som mulig. En telefonsamtale er alt som skal
til for at vi skal sende en ny pumpe. Ettersom vi har
en meget lav garantifrekvens, kun 0,5 %, er det på
denne måten best og billigst for alle parter.

Hvem betaler?
Uansett feilårsak står E.M.S. for materialkostnadene mens
garantisaken pågår. Vi betaler dessuten fraktkostnadene
når vår returseddel ordning brukes.
Vi er alltid %eksible og forsøker å $nne den beste løsningen.
En ting tar vi likevel som en selvfølge: Vi skal kontaktes innen
pumpen repareres av et verksted som ikke er godkjent av
oss. For slike reparasjoner påtar vi oss ingen betalings-
ansvar.
I de tilfeller der feilen viser seg å ligge utenfor pumpen, eller
at helt feilfrie pumper returneres, betaler vi test, ettersyn og
evt. reparasjon.
Vi påtar oss ikke kostnader der samme kunde %ere ganger
sender inn samme pumpe for garanti, der feilen ikke kom-
mer av materialfeil i pumpen.
Om problemet viser seg å være en garanti grunnet materi-
alfeil eller annen feil på pumpen , erstatter vi også arbeids-
kostnaden for utskifting av pumpen.

Oppfølgning
E.M.S. følger opp ethvert pumpehavari sveært nøye, dels
for å hindre gjentakelser men også for utvikle pumpen.
Av 5 returnerte pumper, er 4 av dem enten feilfrie eller så
ligger årsaken til feilen utenfor pumpen. I sistnevnte tilfelle
vil dette også få den nye pumpen til å havarere. Ved tett
oppfølgning kan vi klare å forhindre slike gjentagelser.
Oppfølgningen kan også føre til at en pumpes eventuelle
svake sider oppdages og vi kan bruke dette som underlag
for å forbedre konstruksjonen og dermed minke antall
fremtidige havarier:

Bruk av garantien
Garantisaker er kjedelig for alle parter. Vi forsøker å løse
dem så positivt som mulig og håper at våre kunder har den
samme innstillingen. Det hender faktisk at enkelte foretak
sender fakturaer på arbeidskostnader som er helt urimelige.
Gjennom mange års erfaring har vi lært oss hva det koster
å bytte en pumpe.
Viktigst
Når en garantihåndteringen er avsluttet skal både Du og
kunden Din være fornøyd.
Sammen må vi prøve å $nne frem til årsaken som førte til
havariet, for å unngå gjentagelse.